VYEPTI® BINDER TILL CGRP OCH HÄMMAR DESS SIGNALERING1

VYEPTI® förhindrar aktiveringen av CGRP-receptorer och därmed också den nedåtgående kaskad av fysiologiska händelser som är förknippade med begynnande migränattacker.1

Specifikt utformat med hög selektivitet för och affinitet till CGRP1

  • Binder till både α- och β-former av CGRP2
  • Stark bindning med minimal dissociation (Kd = 4 pM)2
  • CGRP binder i en tät ficka och har kontakt med samtliga sex komplementära regioner (CDR) av eptinezumab. Interaktionen medför en konformationsförändring som hindrar CGRP från att lossna.3
  • De molekylära egenskaperna av eptinezumab utgör troligt grunden för specificiteten till CGRP och möjliggör en varaktig bindning.3

CDR, komplementär region; CGRP, kalcitoningenrelaterad peptid; Kd, dissociationskonstant; pM, pikomolar. 

Mediantiden till den maximala plasmakoncentrationen (Cmax) av VYEPTI® är 30 minuter (slutet på infusionen).


Biotillgänglighet

100 % biotillgänglighet efter i.v.-administrering4


Selektiv bindning1

Hög selektivitet för CGRP1


Stark bindning1

Hög affinitet till CGRP1

Den genomsnittliga halveringstiden för eliminering av VYEPTI® är 27 dagar.1

Data om VYEPTI® från kliniska studier

Kronisk migrän

Intravenös behandling med VYEPTI® har undersökts som migränprevention i tre pivotala fas 3-studier.1 Effektmått som undersöktes var bland annat förändringar från baslinjen av medelantalet MMD för vecka 1-12 och vecka 13-24.

Dosering och administrering

En 30-minutersinfusion var 12:e vecka1

VYEPTI® är den enda anti-CGRP som ges intravenöst.1 Se mer information om administrering, förvaring och tillgängliga doser.

Denna webbplats är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Bekräfta nedan att du är hälso- och sjukvårdspersonal så kommer du in på webbplatsen. Är du inte hälso- och sjukvårdspersonal så kommer du till alltommigrän.se, vår webbsida för patienter och anhöriga. Välkommen! 

icon-chronic-red

JAG ÄR INTE SJUKVÅRDSPERSONAL

dosering

JAG ÄR SJUKVÅRDSPERSONAL